Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heeft iedereen het recht om een informatieverzoek in te dienen bij alle Nederlandse overheden. Dat noemen we een Wob-verzoek.

Ga naar de wet openbaarheid van bestuur.

 

Wob: alles openbaar … tenzij

Artikel 110 van de Grondwet bepaalt dat de overheid haar taken in de openbaarheid moet vervullen en dat er een wet moet zijn waarin bepaald wordt hoe de overheid dit doet. Dat is de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur. Uitgangspunt is dat informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is, tenzij er gronden zijn om die openbaarheid te begrenzen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke gegevens of gegevens die de veiligheid van het land in gevaar kunnen brengen.

 

Wanneer Wobben?

Als journalist gebruik je de Wob als je met ‘gewoon’ vragen geen antwoord krijgt van de overheid. Iedereen kan ‘Wobben’, je hoeft er geen speciaal belang bij te hebben, maar voor journalisten is het nuttig om te wijzen op het maatschappelijk en publiek belang van de informatie die openbaar wordt. Over het algemeen wordt het belang van geheimhouding en publiek belang tegen elkaar afgewogen, zeker als het om lastige onderwerpen gaat.

 

Wie Wobben?

In principe kun je bij elk zogeheten bestuursorgaan — de juridische term voor een organisatie die overheidstaken uitvoert — een Wob-verzoek indienen: ministers, college van B&W, Gedeputeerde Staten, waterschappen, publiekrechtelijke instellingen en instellingen, diensten en bedrijven die onder een bestuursorgaan vallen.

Natuurlijk probeer je je verzoek naar de juiste bestuurlijke organisatie te sturen, maar mocht je onverhoopt bij de verkeerde organisatie zijn beland, dan is die wettelijk verplicht je verzoek door te sturen naar het bestuursorgaan dat wél beschikt over de gevraagde informatie.

 

Hoe Wobben?

De wet zegt niets over de wijze waarop verzoeken moeten worden ingediend. Zowel een brief per post als een e-mail zijn mogelijk en sommige bestuursorganen hebben een speciaal digitaal formulier opengesteld. Maar er zijn bestuursorganen die verzoeken per e-mail niet in behandeling nemen. Kijk daarom altijd even op de website van de betreffende overheid wat er te vinden is over het indienen van een Wob.

In je Wob-verzoek moet je verplicht aangeven om welke bestuurlijke aangelegenheid het gaat en waar je documenten over wilt. Een voorbeeld: u dient een verzoek in over de bestuurlijke aangelegenheid ‘verkeersveiligheid op de provinciale wegen’; concreet vraagt u om documenten over maatregelen die zijn genomen om de veiligheid op de N99 te vergroten.

Je kunt aangeven hoe je de informatie wilt ontvangen (papier, elektronisch); vraag in ieder geval of het bestuursorgaan je wilt waarschuwen als er (hoge) kosten aan zijn verbonden.

 

De termijnen

Het bestuursorgaan moet binnen vier weken beslissen; deze termijn kan nog eens met vier weken worden verlengd. In de praktijk overschrijden overheden deze termijnen regelmatig en vaak zonder goede redenen.  De mogelijkheid om een dwangsom op te leggen is wegens vermeend misbruik geschrapt.

Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om de druk op te voeren. Als de termijn van twee keer vier weken is verstreken en je het onredelijk vindt dat de overheid nog geen besluit heeft genomen — bijvoorbeeld omdat het aantal documenten beperkt is — kun je een ingebrekestelling versturen. Dat is een brief waarin je de overheid nog twee weken de tijd geeft om de stukken openbaar te maken. Gebeurt dat niet, dan kondig je aan na het verstrijken van die termijn beroep aan te tekenen bij de rechter wegens het niet tijdig nemen van een beslissing. Hier zijn griffierechten aan verbonden. Als de rechter het met je eens is zal die het bestuursorgaan opdragen binnen een volgens de rechter redelijke termijn te beslissen, op straffe van een dwangsom. Het griffierecht krijg je dan terug. Deze procedure kun je digitaal starten via: https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/BeroepschriftRb_031_1.aspx/Beroepschrift_Inleiding_031_1.

Als de informatie het publiek dringend moet bereiken kun je een kort geding aanspannen (voorlopige voorziening).

 

Weigergronden

Hoewel openbaarheid van bestuursorganen via de Wob is vastgelegd, zijn daarin tegelijkertijd ook weigergronden opgenomen. De organen kunnen (deels) informatie weigeren; zie artikel 10 en 11 van de Wob. Let wel, de weigering geldt voor specifieke delen van de informatie. Het is niet zo, dat als er één weigergrond is, alle informatie geweigerd kan worden. Per weggelakte zin, alinea, of document moet de weigergrond en het waarom worden aangegeven. Er zijn relatieve en absolute weigergronden. Bij absolute weigergronden speelt de belangenafweging geen rol. Bij relatieve speelt de afweging tussen publiek belang van openbaarheid en het beschermen van de informatie wel een rol.

De Wob regelt ook dat ‘intern beraad’ niet openbaar is: dat wil zeggen dat er geen informatie wordt gegeven over persoonlijke beleidsopvattingen van bestuurders en ambtenaren. Hecht je niet aan namen, dan kun je vragen om geanonimiseerde versies, maar dat heeft meestal weinig effect.

 

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met een beslissing dan kun je bezwaar maken. Bij het besluit staat aangegeven bij wie je dat kunt doen en binnen welke termijn. Soms wordt het bezwaar behandeld door een onafhankelijke bezwaarcommissie, soms door ambtenaren van het bestuursorgaan zelf.  Vaak kun je je bezwaar toelichten in een hoorzitting. Daarop volgt een beslissing. Ben je het daar niet mee eens, dan kun je in beroep bij de rechtbank (bijvoorbeeld via hetzelfde digitale formulier als bij niet tijdig beslissen). Word je door de rechtbank in het ongelijk gesteld, dan is er nog één mogelijkheid: een gang naar de Raad van State.

 

Milieu-informatie: status aparte

Dankzij het Verdrag van Aarhus regelt de Wob verdergaande verplichtingen tot openbaarheid als het gaat om informatie die met het milieu te maken heeft. Zo mogen bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, lid 1C) wél openbaar gemaakt worden als er sprake is van emissies. Ook persoonlijke beleidsopvattingen wat betreft milieu-informatie kunnen openbaar worden als dit in het publiek belang is. Daarnaast kan er ook gevraagd worden om openbaarmaking van methoden. Verder is er veel sneller sprake van een doorslaggevend publiek belang. De termijnen zijn ook korter: de uiterste beslistermijn is twee weken. Verlenging kan alleen plaatsvinden als het verzoek gecompliceerd is of heel omvangrijk.

 

 

Deze website wordt beheerd door de Vereniging van onderzoeksjournalisten. Je vindt hier informatie, tips, interviews, succesverhalen én de Wob-generator om simpel en snel te Wobben.

Vragen? Stuur een mail naar: wob@vvoj.org

‘Transparantie’ bij de provincie Zuid-Holland

‘Transparantie’ bij de provincie Zuid-Holland

Bizar Wob-onderzoek sleept ruim drie jaar Gaat er iets veranderen aan het weigeren van persoonlijke beleidsopvattingen nu op 1 mei de Wet open overheid in werking is getreden? Premier Rutte suggereerde vorig jaar in het toeslagenschandaal het overboord gooien van die...

Van Wob naar Woo: wat je als journalist moet weten

Van Wob naar Woo: wat je als journalist moet weten

De tien belangrijkste veranderingen Nog even en de Wob is niet meer. Op 1 mei 2022 wordt de Wet openbaarheid van bestuur ingeruild voor de Wet open overheid (Woo). Een even bejubeld als verguisd middel zal dan vooral nog in archieven voortleven. Maar wat gaat er...

De Wob-knop, hoe kan hij worden verbeterd?

De Wob-knop, hoe kan hij worden verbeterd?

Wat heb jij nodig om beter te kunnen wobben? Zou je wel eens willen overleggen met collega-journalisten, of zie je meer in een database met alle bestuursorganen? Of een tool om je wobverzoeken te beheren? Onderzoeksjournalisten Liset Hamming en Tim Staal, makers van...

Zembla hoopt op openbaarmaking meer granuliet-documenten

Zembla hoopt op openbaarmaking meer granuliet-documenten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet binnen twee maanden een nieuwe beslissing nemen op een Wob-verzoek van Zembla over granuliet. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. Volgens de rechtbank is bepaalde informatie ten onrechte niet openbaar...

Van Wob naar Woo: wat je als journalist moet weten

Wet open overheid (Woo) aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 oktober het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo) en de wijzigingen die in een novelle zijn voorgesteld, aangenomen. De Wet open overheid vervangt in de loop van volgend jaar de Wob, de Wet openbaarheid van...

Journalistiek houdt afstand tot Woo-publicatieplatform

Journalistiek houdt afstand tot Woo-publicatieplatform

VVOJ en NVJ willen niet meepraten over de inrichting van het Platform Open overheidsinformatie (PLOOI). Op dit platform moeten overheidsorganisaties documenten publiceren die ze straks onder de nieuwe Wet open overheid (Woo) verplicht openbaar moeten maken. Beide...

Wim Voermans (universiteit Leiden): “De Woo is tandeloos”

Wim Voermans (universiteit Leiden): “De Woo is tandeloos”

De Nederlandse openbaarheidswetgeving gaat onterecht uit van een overheid die transparantie hoog in het vaandel heeft. ‘Die cultuur is hier snel weggezakt’, zegt Wim Voermans. Met de nieuwe Wet Open Overheid (WOO) wordt het alleen maar slechter. ‘De initiatiefnemers...

VWS breidt aantal Wob-juristen verder uit

VWS breidt aantal Wob-juristen verder uit

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft extra maatregelen genomen om de afhandeling van de Wob-verzoeken over corona te verbeteren. Dit bovenop de maatregelen die in juli al zijn aangekondigd. Zo zijn er extra Wob-juristen aangenomen zodat er vanaf oktober in totaal 99...

Minster De Jonge moet snel beslissen over Wob-verzoeken Nieuwsuur

VWS stopt met weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen

Het ministerie van VWS zal bij de beoordeling van Wob-verzoeken niet langer de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren weglakken. En komende maanden worden nog eens vijftig extra Wob-juristen aangenomen. Dat zijn twee van de maatregelen die het departement...

Zeg dat je journalist bent

Het doet er niet toe wie bij de overheid informatie opvraagt, het bestuursorgaan moet die in principe verstrekken. Ook de reden van het verzoek mag niet meespelen. Toch is het niet onverstandig om in het verzoek aan te geven dat je journalist bent. ”De verzoeker...